Menenstraat 136, 8980 Geluveld
+32 (0)57 46 79 52

Privacy Policy

HomePrivacy Policy

Privacy Policy

La présente déclaration contient les informations essentielles relatives au traitement de vos données à caractère personnel ainsi qu'à vos droits à cet égard et ce, conformément au règlement général européen sur la protection des données du 27 avril 2016, également connu sous le nom de Règlement général sur la protection des données (ci-après dénommé 'RGPD'), et pouvant être consulté sur : cliquez ici.

1. WIE ZIJN WIJ?
Wij worden gezien als de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en u kan ons contacteren via onderstaande gegevens:

Firmanaam : Auto's Delva bvba

Adres :
Menenstraat 136
8980 Geluveld
057 46 79 52
info@delvadrive.be
0894.713.548

2. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?
Wij hechten het grootste belang aan een rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens conform de GDPR. Het verwerken van uw gegevens bestaat uit, onder andere, het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, wijzigen, wissen, gebruiken, etc.

Uw persoonsgegevens bestaan uit informatie waarmee wij u kunnen identificeren. Deze gegevens omvatten: de naam, het bedrijf, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres,...

3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

 • de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst
 • de aanleg van een intern klantenbestand
 • marketingdoeleinden van onze onderneming

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen:

 • u geeft toestemming voor de verwerking voor één of meer specifieke doeleinden
 • de verwerking is noodzakelijk voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken partij bent
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op ons rust.

4. HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?
Uw persoonsgegevens worden ontvangen door onze interne medewerkers of externe dienstverleners die door ons aangesteld zijn om de verwerking administratief uit te voeren. Indien de gegevens verwerkt worden door een externe partner ('Verwerker'), zien wij erop toe dat deze afdoende garanties biedt voor het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de GDPR voldoet en de bescherming van uw rechten is gewaarborgd.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u van onze producten of diensten gebruik maakt. Ieder nieuw contact tussen u en ons, doet de bewaringstermijn verlengen.

Wij hanteren geen geautomatiseerde besluitvorming (profiling) gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. U kan steeds met ons contact opnemen om uitleg te krijgen over de toegepaste beveiligingsmaatregelen.

5. WAT ZIJN UW RECHTEN?
U heeft onderstaande rechten. U vindt ze ook uitgebreid terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 (GDPR).

 • Het recht op inzage van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Het recht op correctie of vervollediging van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten uitwissen
 • Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Het recht om uw persoonsgegevens aan u te laten overdragen
 • Het recht op intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Het recht om klacht in te dienen tegen een onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens

Voor de uitoefening van uw rechten kan u met ons contact opnemen via de hogervermelde contactgegevens. Wij berichten u binnen de maand over het gevolg dat wij aan uw verzoeken hebben gegeven.

U kan een klacht richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, bereikbaar per telefoon (+3222744800) of per e-mail (commission@privacycommission.be). U kan ook een vordering instellen voor de bevoegde rechtbanken.

6. HET GEBRUIK VAN COOKIES?
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.